ระบบบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาด้วยคำค้นของชื่อหน่วยงาน 

 
ลำดับที่
ชื่อผู้ใช้
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์สายนอก
เบอร์โทรศัพท์สายใน
1
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2107
2
 
 งานธุรการและสารบรรณ
9183
3
 สำนักงานคณะ
 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
0-5526-7051 2210
4
 งานการเงิน
 คณะวิทยาการจัดการ
0-5526-7102 3005
5
 งานบริการวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมและกิจการพิเศษ
 คณะวิทยาการจัดการ
0-5526-7103 3002
6
 งานธุรการและงานบุคคล
 คณะวิทยาการจัดการ
3000
7
 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 คณะวิทยาการจัดการ
3003
8
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4101
9
 หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4000
10
 สำนักงานคณะ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0-5526-7054 4001
11
 ศูนย์วิทยาศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4002
12
 สำนักงานคณะ
 คณะพยาบาลศาสตร์
4900
13
 
 คณะพยาบาลศาสตร์
4902
14
 
 คณะพยาบาลศาสตร์
4903
15
 สำนักงานคณะ
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
0-5526-7080 5000
16
 สำนักงานคณะ
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
0-5526-7081 5003
17
 สำนักงานคณะ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0-5526-7004 6000
18
 งานบริการวิชาการ งานวิจัยนวัตกรรม และกิจการพิเศษ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6002
19
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4400
20
 เจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิทยาการคอมฯ-เทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4405
21
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4408
22
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4409
23
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4500

Total 143 Record : 5 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5