ระบบบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาด้วยคำค้นของชื่อหน่วยงาน 

 
ลำดับที่
ชื่อผู้ใช้
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์สายนอก
เบอร์โทรศัพท์สายใน
1
 
 กองนโยบายและแผน
9254
2
 
 กองนโยบายและแผน
9256
3
 
 กองนโยบายและแผน
9258
4
 
 กองนโยบายและแผน
9259
5
 
 งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานองค์กร
8722
6
 
 งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานองค์กร
8723
7
 
 งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานองค์กร
8724
8
 
 งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานองค์กร
0-5526-7077 8725
9
 
 งานประกันคุณภาพการศึกษาและมาตรฐานองค์กร
8728
10
 
 โครงการจัดตั้งกองคลัง
9120
11
 
 โครงการจัดตั้งกองคลัง
9121
12
 
 โครงการจัดตั้งกองคลัง
9123
13
 
 โครงการจัดตั้งกองคลัง
9124
14
 
 โครงการจัดตั้งกองคลัง
9126
15
 
 โครงการจัดตั้งกองคลัง
9127
16
 
 งานการเงินและบัญชี
9119
17
 
 งานโครงการพื้นฐานและสาธารณูปโภค
9180
18
 
 งานวินัยและนิติการ
9225
19
 
 งานวินัยและนิติการ
9226
20
 หน่วยรับเข้าศึกษา
 กบศ.(งานรับเข้า ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา)
0-5526-7050 8785
21
 หน่วยรับเข้าศึกษา
 กบศ.(งานรับเข้า ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา)
8727
22
 หน่วยรับเข้าศึกษา
 กบศ.(งานรับเข้า ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา)
8788
23
 หน่วยทะเบียนและสถิติ
 กบศ.(งานรับเข้า ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา)
0-5526-7099 8797
24
 หน่วยทะเบียนและสถิติ
 กบศ.(งานรับเข้า ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา)
8798
25
 หน่วยทะเบียนและสถิติ
 กบศ.(งานรับเข้า ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา)
8799
26
 หน่วยประมวลผลการศึกษา
 กบศ.(งานรับเข้า ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา)
0-5526-7100 8794
27
 หน่วยประมวลผลการศึกษา
 กบศ.(งานรับเข้า ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา)
8795
28
 หน่วยประมวลผลการศึกษา
 กบศ.(งานรับเข้า ทะเบียนและประมวลผลการศึกษา)
8796
29
 งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 กองบริการการศึกษา
0-5526-7101 8730
30
 งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 กองบริการการศึกษา
8781
31
 งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 กองบริการการศึกษา
8778
32
 งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 กองบริการการศึกษา
8729
33
 งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 กองบริการการศึกษา
8726
34
 งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 กองบริการการศึกษา
8780
35
 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
 กองบริการการศึกษา
0-5526-7098 8777
36
 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
 กองบริการการศึกษา
8773
37
 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
 กองบริการการศึกษา
8774
38
 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
 กองบริการการศึกษา
8776
39
 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
 กองบริการการศึกษา
8782
40
 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
 กองบริการการศึกษา
8787
41
 
 งานพัสดุ
0-5526-7109 9130
42
 
 งานพัสดุ
0-5526-7052 9130
43
 
 งานพัสดุ
9131
44
 
 งานตรวจสอบภายใน
0-5526-7094 9210
45
 
 งานสภามหาวิทยาลัย
0-5526-7092 9232
46
 
 งานสภามหาวิทยาลัย
0-5526-7058 9233
47
 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
0-5526-7074 1300
48
 งานส่งเสริมอาชีพและศิษย์เก่า
 กองพัฒนานักศึกษา
0-5526-7056 9601
49
 งานส่งเสริมอาชีพและศิษย์เก่า
 กองพัฒนานักศึกษา
9600
50
 งานส่งเสริมอาชีพและศิษย์เก่า
 กองพัฒนานักศึกษา
9604
51
 งานส่งเสริมอาชีพและศิษย์เก่า
 กองพัฒนานักศึกษา
2222
52
 งานพัฒนาทักษะชีวิต
 กองพัฒนานักศึกษา
0-5526-7078 9603
53
 งานพัฒนาทักษะชีวิต
 กองพัฒนานักศึกษา
9610
54
 งานพัฒนาทักษะชีวิต
 กองพัฒนานักศึกษา
9611
55
 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 กองพัฒนานักศึกษา
0-5526-7079 9602
56
 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 กองพัฒนานักศึกษา
9621
57
 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 กองพัฒนานักศึกษา
9623
58
 ห้องพยาบาล
 กองพัฒนานักศึกษา
9622
59
 ห้องพยาบาล
 กองพัฒนานักศึกษา
9608
60
 สระว่ายน้ำ
 กองพัฒนานักศึกษา
9613

Total 143 Record : 5 Page : << Back [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ] Next>>