ระบบบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาด้วยคำค้นของชื่อหน่วยงาน 

 
ลำดับที่
ชื่อผู้ใช้
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์สายนอก
เบอร์โทรศัพท์สายใน
1
 
 หอพักนักศึกษา
0-5526-7005 9950
2
 
 หอพักนักศึกษา
9954
3
 
 หอพักนักศึกษา
9955
4
 
 หอพักนักศึกษา
9956
5
 งานบริหารทั่วไป
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-5526-7224 7129
6
 งานบริการยืม-คืน
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-5526-7225 7115
7
 งานบริการสื่อโสตทัศนศึกษา
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7104
8
 บริการห้องระดมสมอง (Discussion Room)
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7111
9
 จุดต้อนรับและบริการห้อง 24 ชั่วโมง
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7118
10
 งานเทคนิคสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7131
11
 งานริการวารสารและหนังสือพิมพ์
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7133
12
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา
0-5526-7038 7225
13
 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
7300
14
 งานบริหารทั่วไปและมาตรฐานวิชาการ
 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
0-5526-7200 9429
15
 งานบริหารทั่วไปและมาตรฐานวิชาการ
 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
9400
16
 งานบริหารทั่วไปและมาตรฐานวิชาการ
 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
9428
17
 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
9415
18
 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
9416
19
 งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
9411
20
 งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
9412
21
 สำนักงานคณะครุศาสตร์
 คณะครุศาสตร์
0-5526-7075 1000
22
 งานฝ่ายฝึกวิชาชีพครู
 คณะครุศาสตร์
1001
23
 งานฝ่ายวิชาการ
 คณะครุศาสตร์
1002
24
 งานฝ่ายธุรการ
 คณะครุศาสตร์
1003
25
 งานฝ่ายธุรการ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0-5526-7003 2000
26
 งานการเงิน
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2001
27
 งานฝ่ายวิชาการ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2003
28
 งานฝ่ายกิจการนักศึกษา
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2005
29
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2101
30
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2102
31
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2107
32
 
 งานธุรการและสารบรรณ
9183
33
 สำนักงานคณะ
 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
0-5526-7051 2210
34
 งานการเงิน
 คณะวิทยาการจัดการ
0-5526-7102 3005
35
 งานบริการวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมและกิจการพิเศษ
 คณะวิทยาการจัดการ
0-5526-7103 3002
36
 งานธุรการและงานบุคคล
 คณะวิทยาการจัดการ
3000
37
 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 คณะวิทยาการจัดการ
3003
38
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4101
39
 หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4000
40
 สำนักงานคณะ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0-5526-7054 4001
41
 ศูนย์วิทยาศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4002
42
 สำนักงานคณะ
 คณะพยาบาลศาสตร์
4900
43
 
 คณะพยาบาลศาสตร์
4902
44
 
 คณะพยาบาลศาสตร์
4903
45
 สำนักงานคณะ
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
0-5526-7080 5000
46
 สำนักงานคณะ
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
0-5526-7081 5003
47
 สำนักงานคณะ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0-5526-7004 6000
48
 งานบริการวิชาการ งานวิจัยนวัตกรรม และกิจการพิเศษ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6002
49
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4400
50
 เจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิทยาการคอมฯ-เทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4405
51
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4408
52
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4409
53
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4500

Total 143 Record : 5 Page : << Back [ 1 ][ 2 ][ 3 ] 4 [ 5 ] Next>>