ระบบบริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ค้นหาด้วยคำค้นของชื่อหน่วยงาน 

 
ลำดับที่
ชื่อผู้ใช้
หน่วยงาน
เบอร์โทรศัพท์สายนอก
เบอร์โทรศัพท์สายใน
1
 งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 กองบริการการศึกษา
8778
2
 งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 กองบริการการศึกษา
8729
3
 งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 กองบริการการศึกษา
8726
4
 งานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
 กองบริการการศึกษา
8780
5
 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
 กองบริการการศึกษา
0-5526-7098 8777
6
 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
 กองบริการการศึกษา
8773
7
 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
 กองบริการการศึกษา
8774
8
 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
 กองบริการการศึกษา
8776
9
 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
 กองบริการการศึกษา
8782
10
 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้
 กองบริการการศึกษา
8787
11
 
 งานพัสดุ
0-5526-7109 9130
12
 
 งานพัสดุ
0-5526-7052 9130
13
 
 งานพัสดุ
9131
14
 
 งานตรวจสอบภายใน
0-5526-7094 9210
15
 
 งานสภามหาวิทยาลัย
0-5526-7092 9232
16
 
 งานสภามหาวิทยาลัย
0-5526-7058 9233
17
 
 ศูนย์การศึกษาพิเศษ
0-5526-7074 1300
18
 งานส่งเสริมอาชีพและศิษย์เก่า
 กองพัฒนานักศึกษา
0-5526-7056 9601
19
 งานส่งเสริมอาชีพและศิษย์เก่า
 กองพัฒนานักศึกษา
9600
20
 งานส่งเสริมอาชีพและศิษย์เก่า
 กองพัฒนานักศึกษา
9604
21
 งานส่งเสริมอาชีพและศิษย์เก่า
 กองพัฒนานักศึกษา
2222
22
 งานพัฒนาทักษะชีวิต
 กองพัฒนานักศึกษา
0-5526-7078 9603
23
 งานพัฒนาทักษะชีวิต
 กองพัฒนานักศึกษา
9610
24
 งานพัฒนาทักษะชีวิต
 กองพัฒนานักศึกษา
9611
25
 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 กองพัฒนานักศึกษา
0-5526-7079 9602
26
 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 กองพัฒนานักศึกษา
9621
27
 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
 กองพัฒนานักศึกษา
9623
28
 ห้องพยาบาล
 กองพัฒนานักศึกษา
9622
29
 ห้องพยาบาล
 กองพัฒนานักศึกษา
9608
30
 สระว่ายน้ำ
 กองพัฒนานักศึกษา
9613
31
 
 หอพักนักศึกษา
0-5526-7005 9950
32
 
 หอพักนักศึกษา
9954
33
 
 หอพักนักศึกษา
9955
34
 
 หอพักนักศึกษา
9956
35
 งานบริหารทั่วไป
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-5526-7224 7129
36
 งานบริการยืม-คืน
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
0-5526-7225 7115
37
 งานบริการสื่อโสตทัศนศึกษา
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7104
38
 บริการห้องระดมสมอง (Discussion Room)
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7111
39
 จุดต้อนรับและบริการห้อง 24 ชั่วโมง
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7118
40
 งานเทคนิคสารสนเทศและการจัดการทรัพยากร
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7131
41
 งานริการวารสารและหนังสือพิมพ์
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7133
42
 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา
0-5526-7038 7225
43
 
 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
7300
44
 งานบริหารทั่วไปและมาตรฐานวิชาการ
 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
0-5526-7200 9429
45
 งานบริหารทั่วไปและมาตรฐานวิชาการ
 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
9400
46
 งานบริหารทั่วไปและมาตรฐานวิชาการ
 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
9428
47
 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
9415
48
 งานพัฒนาระบบสารสนเทศ นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
9416
49
 งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
9411
50
 งานพัฒนาระบบเครือข่ายและการสื่อสาร
 สถาบันเทคโนโลยีดิจิทัล
9412
51
 สำนักงานคณะครุศาสตร์
 คณะครุศาสตร์
0-5526-7075 1000
52
 งานฝ่ายฝึกวิชาชีพครู
 คณะครุศาสตร์
1001
53
 งานฝ่ายวิชาการ
 คณะครุศาสตร์
1002
54
 งานฝ่ายธุรการ
 คณะครุศาสตร์
1003
55
 งานฝ่ายธุรการ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
0-5526-7003 2000
56
 งานการเงิน
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2001
57
 งานฝ่ายวิชาการ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2003
58
 งานฝ่ายกิจการนักศึกษา
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2005
59
 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2101
60
 รองคณบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2102
61
 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2107
62
 
 งานธุรการและสารบรรณ
9183
63
 สำนักงานคณะ
 คณะสังคมศาสตร์และการพัฒนาท้องถิ่น
0-5526-7051 2210
64
 งานการเงิน
 คณะวิทยาการจัดการ
0-5526-7102 3005
65
 งานบริการวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมและกิจการพิเศษ
 คณะวิทยาการจัดการ
0-5526-7103 3002
66
 งานธุรการและงานบุคคล
 คณะวิทยาการจัดการ
3000
67
 งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
 คณะวิทยาการจัดการ
3003
68
 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4101
69
 หัวหน้าสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4000
70
 สำนักงานคณะ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
0-5526-7054 4001
71
 ศูนย์วิทยาศาสตร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4002
72
 สำนักงานคณะ
 คณะพยาบาลศาสตร์
4900
73
 
 คณะพยาบาลศาสตร์
4902
74
 
 คณะพยาบาลศาสตร์
4903
75
 สำนักงานคณะ
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
0-5526-7080 5000
76
 สำนักงานคณะ
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
0-5526-7081 5003
77
 สำนักงานคณะ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
0-5526-7004 6000
78
 งานบริการวิชาการ งานวิจัยนวัตกรรม และกิจการพิเศษ
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6002
79
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4400
80
 เจ้าหน้าที่สาขาวิชาวิทยาการคอมฯ-เทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4405
81
 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4408
82
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4409
83
 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4500

Total 143 Record : 5 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ] Next>>