คำแนะนำในการค้นหา

ทำการพิมพ์ชื่อผู้ติดต่อหรือชื่อหน่วยงาน จากนั้นจะปรากฏรายชื่อขึ้นมาในรายการ เสร็จแล้วทำการเลือกรายชื่อที่ต้องการ จากนั้นคลิกเลือกที่ปุ่ม "ค้นหา"

   
ชื่อผู้ติดต่อ :    
หน่วยงาน :    

หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์สายตรง
กองกลาง
      ผู้อำนวยการกองกลาง  9188  -
      งานสวัสดิการ  9180  -
      งานอาคารสถานที่และบริการ  9181  -
      งานไฟฟ้า  9191  -
กองคลัง
      งานบัญชี  9128  -
      งานงบประมาณเงินแผ่นดิน  9126  -
      การเงินและบัญชี  9123  -
      การเงินและบัญชี  9120  -
      การเงินและบัญชี  9128  -
กองนโยบายและแผนงาน
      ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน  9255  -
      งานสารสนเทศและคลังข้อมูล  9250  -
      งานติดตามและประเมินผล  9251  -
      วิเทศสัมพันธ์  9252  -
      งานธุรการ  9253  0-5526-7118
      งานธุรการ  9253  0-5526-7119
      งาน กพร.  9254  -
      งานวิเคราะห์งบประมาณ  9256  -
      งานวิเคราะห์งบประมาณ  9256  -
กองบริการการศึกษา
      ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา  9111  0-5526-7098-9
      งานเลขา ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา  9110  -
      งานหลักสูตรและแผนการเรียน  9113  0-5526-7101
      งานทะเบียนและบริการนักศึกษา  9115  0-5526-7050
      งานประมวลผลการศึกษา  9117  0-5526-7100
กองบริหารงานบุคคล
      ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล  9222  -
      หน่วยงานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ  9216  -
      หน่วยงานสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ  9217  -
      หน่วยงานธุรการ  9218  0-5526-7093
      หน่วยงานธุรการ  9219  -
      งานเจ้าหน้าที่บุคคล  9220  -
      งานเจ้าหน้าที่บุคคล  9221  -
      งานเจ้าหน้าที่บุคคล  9221  -
      งานเจ้าหน้าที่บุคคล  9223  -
      งานนิติกร  9226  -
      งานนิติกร  9226  -
กองพัฒนานักศึกษา
      งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  9602  -
      งานทุนการศึกษา  9602  -
คณะครุศาสตร์
      สํานักงานคณะครุศาสตร์  1000  -
      ห้องคณบดีคณะครุศาสตร์  1001  -
      คณบดีคณะครุศาสตร์  1100  -
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร  1101  -
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  1102  -
      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  1103  -
      ห้องพักอาจารย์  1104  -
      ห้องพักอาจารย์ประถมวัย  1105  -
      โปรแกรมวิชาทดสอบและวิจัย  1201  -
      โปรแกรมวิชาหลักสูตร  1202  -
      โปรแกรมจิตวิทยา  1203  -
      โปรแกรมวิชาพื้นฐาน  1204  -
      โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ  1205  -
      ห้องสมุดคณะครุศาสตร์  1302  -
      ภาควิชาดนตรีและนาฎศิลป์  2210  -
      ภาควิชาดนตรีและนาฎศิลป์  2211  -
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
      คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร  5213  -
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร  5212  -
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  5211  -
      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  5210  -
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
      สํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  6000  -
      สํานักงานคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  6501-05  -
      คณบดี  6100  -
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร  6101  -
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  6102  -
      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  6103  -
      ฝ่ายการเงิน  6001  -
      ห้องพักอาจารย์ (คอมพิวเตอร์)  6201,6500  -
      ห้องพักอาจารย์ (อิเล็กทรอนิกส์)  6202  -
      ห้องพักอาจารย์ (รวม)  6203  -
      ห้องพักอาจารย์ (ไฟฟ้า)  6204  -
      ห้องพักอาจารย์(เทคโนฯการผลิต)  6207  -
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      สํานักงานคณะมนุษยและสังคมศาสตร์  2000-2005  -
      คณบดีคณะมนุษยและสังคมศาสตร์  2100  -
      รองคณบดีฝ่ายบริหาร  2101  -
      รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  2102  -
      รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  2103  -
      ห้องสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รปบ.)  2104  -
      ห้องสาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รปบ.)  2105  -
      ห้องสาขาวิชาภาษาไทย ชั้น 2  2106  -
      ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์ฯ ชั้น 2  2107  -
      โปรแกรมวิชาภาษาต่างประเทศ  2201  -
      โปรแกรมรัฐประสานศาสตร์  2202  -
      โปรแกรมพัฒนาสังคม  2203  -
      ห้องสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  2204  -
      ห้องสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  2205  -
      ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  2206  -
      ห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์  2207  -
      ห้องประชาสัมพันธ์คณะ  2301  -
      ห้องปฏิบัติการโสตทัศนูปกรณ์  2302  -
      ห้องจัดเตรียมอาหารว่าง ชั้น 8  2208  -
      ศูนย์ภาษา (สํานักงาน)  9900 ต่อ 308  -
      ศูนย์ภาษา (ภาษาจีน)  9900 ต่อ 302  -
      ศูนย์ภาษา (ภาษาญี่ปุ่น)  9900 ต่อ 304  -
      ศูนย์ภาษา (ภาษาฝรั่งเศส)  9900 ต่อ 307  -
      ศูนย์ภาษา (Self Access)  9900 ต่อ 309  -
คณะวิทยาการจัดการ
      สํานักงานคณะวิทยาการจัดการ  3000  -
      ผู้อำนวยการสำนักงาน  3001  -
      คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  3100  -
      รองคณบดี ฝ่ายบริหาร  3101  -
      รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ  3102  -
      รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา  3103  -
      สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  3200  -
      ห้องพักอาจารย์รวม ชั้น 2  3201  -
      โปรแกรมวิชาบัญชี  3202  -
      ห้องปฏิบัติการบัญชี  3203  -
      โปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์  3204  -
      ห้องโสต / หนังสือพิมพ์  3205  -
      สาขาเศรษฐศาสตร์  3206  -
      สำนักงานบัณฑิตศึกษา  3208  -
      ห้องประกันคุณภาพการศึกษา  3209  -
      ห้องพักอาจารย์  3301-3349  -
      ห้องประชุม TeleConference  3800  -
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
      สํานักงานคณะวิทยาศาสตร์  4000  -
      สํานักงานคณะวิทยาศาสตร์  4001  -
      คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  4100  -
      รองคณบดี ฝ่ายบริหาร  4101  -
      รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา  4102  -
      รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ  4103  -
      รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  4104  -
      รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์  4105  -
      ศูนย์วิทยาศาสตร์  4200  -
      โปรแกรมวิชาสิ่งแวดล้อม/Lab  4201  -
      โปรแกรมวิชาสิ่งแวดล้อม/Lab  4202  -
      สถิติประยุกต์  4203  -
      ฟิสิกส์  4204  -
      ฟิสิกส์ / Lab  4205  -
      เคมี  4206  -
      ห้องพักอาจารย์และเจ้าหน้าที่ (เคมี)  4207  -
      ชีววิทยา  4208  -
      ชีววิทยา  4209  -
      คณิตศาสตร์  4210  -
      ฟิสิกส์  4214  -
      ห้องพักอาจารย์ชีววิทยา ศว.412  4221  -
      ห้องพักอาจารย์ชีววิทยา ศว.411  4222  -
      ห้องพักอาจารย์ชีววิทยา ศว.404  4223  -
      ห้องพักอาจารย์ชีววิทยา ศว.403  4224  -
      ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลล์  4225  -
      ห้องกิจการนักศึกษา  4226  -
      ฟิสิกส์  4227  -
      ห้องพักอาจารย์พละ  4218  -
      ห้องคหกรรม  4215  -
      ห้องพักอาจารย์ (วิทยาการคอม และ IT) 1  9440  -
      ห้องพักอาจารย์ (วิทยาการคอม และ IT) 2  9441  -
      ห้องพักอาจารย์ (วิทยาการคอม และ IT) 3  9442  -
      ห้องเจ้าหน้าที่ (วิทยาการคอม และ IT)  9443  -
      -  4228  -
โครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์
      ห้องพักอาจารย์  2400  -
      ห้องพักอาจารย์  2401  -
โรงเรียนสาธิตฯ
      งานธุรการ  1400  055-302730
      ประชาสัมพันธ์  1411  -
      ห้องสมุดชั้น 1  1412  -
      ห้องพยาบาล  1413  -
      ห้องรองผู้อำนวยการสาธิต  1414  -
      ห้องครัว  1421  -
      ห้องผู้อำนวยการสาธิต  1422  -
      งานธุรการ  1423  -
      ห้องอนุบาล 1  1415  -
      ห้องพักครูชั้น 2  1420  -
      ห้องพักครูชั้น 3  1430  -
      ห้องพักครูชั้น 4  1440  -
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
      ผู้อํานวยการศูนย์  9414  -
      รองผู้อํานวยการ  9423  -
      สํานักงานศูนย์  9400 / 9416  055-267200
      ห้องพัฒนาโปรแกรม (ระบบประเมินการสอนออนไลน์)  9415  -
      ห้องปฏิบัติการคอมฯ 105 ชั้น 1  9412  -
      ห้องปฏิบัติการคอมฯ 106 ชั้น 1  9411  -
      ห้องควบคุมเครือข?ายและการสื่อสาร  9422  -
      ห้องพัฒนาระบบเครือข่าย (ระบบ IPASSPORT,e-Document,  9420  -
      ห้องประชุมใหญ่ IT ชั้น 2  9418  -
      ห้องเจ้าหน้าที่บริการ  9410  -
      ห้องปฏิบัติการคอมฯ 206 ชั้น 2  9419  -
      สายตรงสอบถามเกี่ยวกับระบบทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน 3  9401 9402  -
      สายด่วนแจ้งปัญหาห้องเรียน IT  1111  -
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  9901  -
      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  9902  -
      ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  9903  -
ศูนย์วิทยาศาสตร์
สถาบันนานาชาติ
      ห้องสำนักงานสถาบันนานาชาติ  9430  0-5526-7160
      ห้องภาษาจีน  9431  -
      ห้องภาษาญี่ปุ่น  9432  -
      ห้องภาษาฝรั่งเศส  9433  -
สถาบันวิจัยและพัฒนา
      ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  7229  -
      หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  7226  0-5526-7038
      ฝ่ายงานแผนและประกันคุณภาพ  7219  -
      ฝ่ายงานคลังข้อมูลสารสนเทศ  7218  -
      ฝ่ายการเงินและพัสดุ  7219  -
      ฝ่ายงานวิจัยและงานวารสาร  7230  -
      ฝ่ายงานบริการวิชาการและเครือข่าย  7217  -
      รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิจัย  7222  -
      รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริการวิชาการ  7227  -
      รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหารทั่วไป  7223  -
      งานธุรการสารบรรณ  7211  -
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
สำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา
      สํานักงานประสานการจัดบัณฑิตฯ  9700  055-241711
      ห้องผู้อำนวยการสำนักงานประสานการจัดบัณฑิตศึกษา  9701  -
      งานธุรการ  9702  -
      งานธุรการ  9703  -
      ห้องสมุดบัณฑิตฯ  9704  -
สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา
      ผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา  9244  -
      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  9240  -
      เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  9242  -
สำนักงานอธิการบดี
      ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  9199  0-5526-7089
      งานเลขาผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  9190  -
      งานเลขาผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี  9192  -
      อธิการบดี  9399  0-5526-7111
      รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  9322  0-5526-7113
      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  9333  0-5526-7112
      รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  9344  0-5526-7115
      รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  9355  0-5526-7116
      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายช่วยอำนวยการ  9323,9199  0-5526-7089
      ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  9900 ต่อ 106  0-5526-7202 ต่อ 106
      นายกสภามหาวิทยาลัย  9377  -
      เลขาอธิการบดี  9338-40  0-5526-7110
      ที่ปรึกษาอธิการบดี  9390  -
      หัวหน้างานการเงิน  9122  055-267059
      งานธุรการ  9120  -
      งานบัญชีงานเงินรายได้  9123  -
      งานบัญชีงานเงินรายได้  9124  -
      งานเงินงบประมาณ  9125  -
      งานเงินงบประมาณ  9126  -
      งานทุนกู้ยืม  9127  -
      งานบัญชีงานเงินงบประมาณ  9128  -
      หัวหน้างานพัสดุ  9133  0-5526-7052
      ห้องพัสดุ (เคาน์เตอร์)  9130  -
      เจ้าหน้าที่พัสดุ  9131  -
      เจ้าหน้าที่พัสดุ  9132  0-5526-7109
      งานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  9211  0-5526-7094
      งานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน  9212  -
      หัวหน้างานการประชุมและพิธีการ  9233  0-5526-7092
      งานการประชุมและพิธีการ  9232  -
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
      ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ  7100,7125  -
      รองฯผู้อำนวยการ  7131  -
      รองฯผู้อำนวยการ  7132  -
      รองฯผู้อำนวยการ  7133  -
      งานธุรการสํานักฯ  7101  0-5521-6386
      งานธุรการสํานักฯ  7102  -
      งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์  7103  -
      งานตรวจหนังสือเข้า-ออก  7104  -
      ห้องอินเทอร์เน็ต  7106  -
      งานประชาสัมพันธ์  7111  -
      ห้องควบคุมระบบคอมพิวเตอร์  7112  -
      งานบริการยืม-คืน  7113  -
      งานบริการสารสนเทศ (อาคาร 1 ชั้น 3)  7117  -
      งานบริการสารสนเทศ (อาคาร 2 ชั้น 2)  7115  -
      งานบริการสารสนเทศ (อาคาร 1 ชั้น 2)  7118  -
      งานบริการสื่อโสตทัศนศึกษา  7119  -
      งานซ่อมบํารุง  7122  -
      ห้องอินเทอร์เน็ต  7123  -
      ห้องอินเทอร์เน็ต  7124  -
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
      ห้องสำนักงานผู้อำนวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  7300  055-230596
      ห้องสำนักงานผู้อำนวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม  7307  -
      ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  7304  -
      ห้องศูนย์วัฒนธรรมสายใยชุมชน  7305  -
      ห้องรองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  7308  -
      ห้องผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม  7309  -
      ห้องประชุมสิริราชภัฏ  7310  -
      เคาน์เตอร์ให้บริการต้อนรับ พิพิธภัณฑ์เมืองพิษณุโลก  7311  -
      เคาน์เตอร์ให้บริการต้อนรับ ศูนย์วัฒนธรรมและการท่อง  7312  -
      ห้องถ่ายทอดภูมิปัญญา (อาคาร 3)  7313  -